Toepassing nultarief op de levering en de verhuur van luchtvaartuigen aan een buitenlandse afnemer

6 december 2000 – CPP2000/2661M

Toepassing nultarief op de levering en de verhuur van luchtvaartuigen aan een buitenlandse afnemer

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Op grond van post a 3 van Tabel II, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Tabel II), is het nultarief van toepassing op de levering van luchtvaartuigen welke hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer zullen worden gebezigd. Op grond van post b 1 van Tabel II is het nultarief eveneens van toepassing op onder meer de verhuur van de hiervoor bedoelde luchtvaartuigen. Ingevolge artikel 12, eerste lid, en tweede lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, geldt het nultarief slechts indien de toepasselijkheid van dat tarief blijkt uit boeken en bescheiden en indien de ondernemer kan overleggen een schriftelijke verklaring van de afnemer, dat hij de luchtvaartuigen hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer bezigt of zal bezigen.

Tot nader order wordt goedgekeurd dat het nultarief wordt toegepast op de levering en de verhuur van luchtvaartuigen aan een buiten Nederland gevestigde afnemer op voorwaarde dat:

– de afnemer een luchtvaart- of leasemaatschappij is c.q. het desbetreffende luchtvaartuig feitelijk wordt gebruikt voor betaald vervoer van personen of goederen, en

– de afnemer, bij toepassing van het wettelijk tarief, terzake recht zou hebben op teruggaaf van voorbelasting op de voet van de Achtste of Dertiende BTW-richtlijn, en

– ten genoegen van de inspecteur aan de hand van bescheiden wordt aangetoond dat aan beide hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Download PDF