Actuele besluiten omzetbelasting

Vaste inrichting
 
Toelichting snelle oplossingen btw (quick fixes)
 
Aftrek van omzetbelasting
 
Wijziging besluit maatstaf van heffing
 
Internationale administratieve samenwerking en fraudebestrijding BTW; aanwijzing Dienst Wegverkeer (RDW) als nationaal contactpunt uitwisseling voertuigregistratiegegevens; Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1129
 
Heffing privégebruik auto en toepassing BUA
 
Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 
Wijziging besluit margeregeling ivm KOR
 
Intrekking besluit consignatiezendingen
 
Wijziging besluit over vouchers, waardebonnen en zegels
 
Reisbureauregeling
 
Reikwijdte VAVO-arrest bij samenwerkingen
 
Wijziging besluit onderwijsvrijstelling
 
Beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
 
Wijziging besluit margeregeling
 
Wijziging besluit fondswerving en kantines
 
Heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
 
Wijziging besluit onderwijsvrijstelling
 
Wijziging besluit verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
 
Ter beschikking stellen van personeel
 
Wijziging Voorschrift Tabel II
 
Wijziging Voorschrift Tabel II
 
Wijziging van het besluit over de kleine ondernemersregeling
 
Maatstaf van heffing
 
Intrekking besluiten
 
Toelichting Tabel I
 
Landbouw
 
Wijziging van het besluit administratieve verplichtingen
 
Verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
 
Verleggingsregeling telecommunicatiediensten
 
Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar
 
Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop
 
Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing
 
Vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen
 
Wijziging besluit factoorsovereenkomsten
 
Wijziging besluit onderwijsvrijstelling
 
Vrijstelling voor diensten (en leveringen) door werkgevers- en werknemersorganisaties
 
Artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1, Wet OB 1968
 
Wijziging besluit telefoonkaarten en abonnementen
 
Ontwikkelingswerk; uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden
 
Wijziging besluit samenloop OB en OVB
 
Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
 
Omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verkoop onder voorwaarden
 
Onderwijsvrijstelling
 
Margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
 
Fondswerving en kantines
 
Intrekking diverse besluiten
 
Fiscaal vertegenwoordiging
 
Levering en verhuur van onroerende zaken
 
Uitvoer van goederen als reizigersbagage
 
Kleine ondernemersregeling
 
Vragen en antwoorden fondswerving en kantines
 
AWBZ- en Wmo-geïndiceerde zorg
 
Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen.
 
Intrekking diverse besluiten
 
Tijdelijk uitstelbeleid in verband met een verzoek om BTW-teruggaaf uit een andere EU-lidstaat
 
Intrekking diverse besluiten
 
Intrekking diverse besluiten
 
Intrekking diverse besluiten
 
Bemiddeling bij gastouderopvang
 
Fiscale regelingen voor de internationale lucht- en scheepvaart en modelverklaringen inzake BTW-vrijstelling
 
Intrekkingsbesluit
 
Heffing van omzetbelasting bij invoer
 
Implementatie van richtlijn nr. 2006/79/EG van de Raad van 5 oktober 2006 inzake de belastingvrijstellingen die van toepassing zijn bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter (PbEG L 286)
 
Intrekking diverse besluiten
 
Artiesten
 
Leasing
 
Vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten
 
Koerierswerkzaamheden
 
Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de verkoop van aandelen (Hoge Raad 9 juli 2004, nr. 38026)
 
Klacht over concurrentieverstoring van commerciële jachthavens
 
Bergingssector en BTW-afdracht
 
Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting ten aanzien van factoorsovereenkomsten
 
Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de uitvoer van pleziervaartuigen
 
Diplomatieke vrijstellingen van omzetbelasting, accijns, belasting op personenauto’s en motorrijwielen, motorrij-tuigenbelasting, overdrachtsbelasting, regulerende energiebelasting en belasting op leidingwater
 
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van veerdiensten
 
Beëindiging toepassing nultarief voor leveringen en diensten ten behoeve van exploitanten van in het internationale verkeer varende binnenschepen
 
Heffing van omzetbelasting met betrekking tot intracommunautaire leveringen (Mededeling 38)
 
Hardheidsclausule omzetbelasting
 
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van verenigingen voor vreemdelingenverkeer (OB/BTW-658)
 
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van rechtswinkels (OB/BTW-648)
 
Teruggaaf van Nederlandse BTW aan buitenlandse reisbureaus
 
Schriftelijke reactie op toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen overleg van 9 november jl. over cultuur.
 
Informatie over BTW-heffing bij sportaccommodaties
 
Fiscale behandeling van sportorganisaties
 
Woningcorporaties moeten BTW-constructies met onmiddellijke ingang beeindigen[1]
 
BTW-heffing bij terbeschikkingstelling personeel door sportservicebureaus
 
Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van aan werknemers verstrekte vergoedingen voor telefoonkosten
 
Bericht portefeuillehouder OB en BPM van 16 juni 1999 / Toepassing vrijstelling voor verzorging administratie onderwijsinstellingen
 
Beleid Belastingdienst Heerlen het privé-gebruik van vakantiewoningen
 
Toepassing nultarief bij accijnsgoederen
 
Heffing van omzetbelasting ter zake van toegepast erfelijkheidsonderzoek
 
Vrijstelling prestaties van schoolbegeleidingsdiensten en onderwijs ondersteunende instellingen
 
Plaats van dienst bij prestaties schade-expertisebureaus en averij-agentschappen
 
Ter beschikking stellen van personeel. Wet inschakeling werkzoekenden
 
Regeling inzake kredietverlening
 
Verkoop zendtijd door omroeporganisaties
 
Bemiddeling ter zake van termijntransacties
 
BTW bij verevening van pensioenen
 
Bij leasecontracten is MRB aan te merken als een doorlopende post
 
Geen BTW bij verevening van pensioenrechten
 
Vereenvoudiging BTW bij kop-staart-vervoer / Beantwoording vragen gesteld bij overleg vaste Commissie voor Financiën van 1 februari 1995
 
Carnavalsverenigingen
 
Heffing van omzetbelasting met betrekking tot terugzending van goederen binnen de Gemeenschap
 
Consignatiezendingen (mededeling 15)
 
Vrijstelling van btw en accijns bij intracommunautaire aankopen door ambassades en consulaten en leden daarvan, internationale organisatie en bepaalde functionarissendaarvan, en NAVO-onderdelen
 
Vereenvoudigde regeling voor intracommunautaire A-B-C transacties
 
Voorschrift Tabel II (Bijlage J bij OB/BTW-14)
 
Intracommunautaire leveringen/met levering gelijkgestelde overbrenging/grenslanderijen
 
Heffing van omzetbelasting met betrekking tot zgn. houdstermaatschappijen en het houden van aandelen in het algemeen
 
Herziening van de tariefindeling voor rechtskundige diensten; beëindiging vrijstelling ambtelijke werkzaamheden voor notarissen en gerechtsdeurwaarders (BTW-295)
 
Notitie terbeschikkingstelling van personeel in de sociaal-culturele sector
 
Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 
BTW-problematiek bij toepassen herzieningsregels op verbouwingen etc.
 
Cateringbedrijven
 
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van universiteiten en hogescholen
 
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten
 
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van credit-cards
 
Bankbedrijf. Mutatietarief remisierprovisie
 
Toepassing van de Wet op de Omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf
 
Toepassing van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf
 
Nato inboren early warning and control programme management agency (NAPMA)
 
Vervallen en afzonderlijk verzoek om teruggaaf o.g.v. artikel 29, lid 1, letter b, Wet OB’68
 
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opneming van zwervende en of noodlijdende dieren
 
Toepassen van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de termijnhandel
 
Heffing van omzetbelasting met betrekking tot het beheren van kantines
 
Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de termijnhandel (OB/BTW-93)
 
Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van jegens bepaalde internationale organisaties verrichte diensten (OB/BTW-90)