BTW bij verevening van pensioenen

1 augustus 1995 – VB95/2047

BTW bij verevening van pensioenen

Vraag

Onlangs (op 2 mei 1995, uw kenmerk VB 95/1062) maakte uw ministerie bekend dat het uitvoeringsorgaan van een pensioenregeling dat kosten in rekening brengt in verband met de verevening van pensioenrechten, hierover geen BTW verschuldigd is.

Ons bureau houdt zich (onder andere) met deze materie bezig en brengt voor verrichte werkzaamheden kosten in rekening, verhoogd met omzetbelasting. Hierbij zijn in hoofdlijnen twee varianten te onderscheiden:

1  wij maken op verzoek van een pensioenfonds een ‘standaard’- berekening;

2  op verzoek van één of beide echtelieden maken wij een berekening van een andersoortige verevening.
Bij beide varianten vloeien de werkzaamheden voort uit de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Graag vernemen wij van u in welke gevallen wij geen omzetbelasting verschuldigd zijn; in die gevallen zullen wij geen BTW in rekening brengen.

Antwoord

Naar aanleiding van uw brief van 1 juni 1995 en onder referte van ons telefoongesprek van 25 juli 1995 deel ik u het volgende mee.

Uw kantoor verricht werkzaamheden ten behoeve van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en particuliere personen in verband met de verevening van pensioenrechten. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit het maken van berekeningen ter zake. U verzoekt mij aan te geven of deze werkzaamheden onder de vrijstelling van artikel 11, lid 1, letter k van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna de Wet) kunnen worden gerangschikt. U verwijst in dit verband naar mijn standpunt van 2 mei 1995, VB 95/1062 inzake pensioenvereveningskosten. Ik deel u dienaangaande het volgende mee.

Mijn standpunt van 2 mei heeft betrekking op de werkzaamheden welke door pensioenverzekeringsmaatschappijen in het kader van de uitvoering van door hen gesloten pensioenverzekeringen worden verricht in verband met de pensioenverevening. De kosten ter zake worden aangemerkt als kosten die worden doorberekend in het kader van de vrijgestelde pensioenverzekering waarover derhalve geen BTW verschuldigd is.

Uw kantoor verricht echter zelf geen verzekeringsprestaties maar verricht ten behoeve van onder meer verzekeringsmaatschappijen (administratieve) werkzaamheden. De werkzaamheden die u verricht kunnen derhalve niet worden aangemerkt als werkzaamheden die worden verricht uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst. De door u verrichte werkzaamheden kunnen dan ook niet worden gerangschikt onder de vrijstelling van artikel 11, lid 1, letter k van de Wet.

Download PDF