Geen BTW bij verevening van pensioenrechten

2 mei 1995 – VB95/1062

Geen BTW bij verevening van pensioenrechten

De Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Op 1 mei 1995 treedt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Stb. 1994, 342) in werking. Deze wet heeft betrekking op het recht van pensioenverevening bij scheiding, van de ene echtgenoot, voor zover de andere echtgenoot na de huwelijkssluiting en voor de scheiding pensioenaanspraken heeft opgebouwd.

Ingevolge art. 6 van deze wet is het uitvoeringsorgaan (de natuurlijke of rechtspersoon, die tot uitbetaling van pensioen gehouden is) bevoegd de kosten van een verevening voor de helft aan ieder van de echtgenoten in rekening te brengen dan wel in mindering te brengen op de aan hen uit te betalen bedragen.

De werkzaamheden in verband met de pensioenverevening worden verricht in het kader van de uitvoering van de pensioenovereenkomsten.

Deze werkzaamheden vloeien direct voort uit de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Onder deze omstandigheden kunnen de vereveningskosten die in rekening worden gebracht worden aangemerkt als kosten die worden doorberekend in het kader van de vrijgestelde pensioenverzekering. Ter zake van de vereveningskosten is derhalve geen omzetbelasting verschuldigd.

Download PDF