Intrekking diverse besluiten

6 oktober 2011 – BLKB2011/566M

Intrekking diverse besluiten

Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

 

In dit besluit wordt een aantal beleidsuitingen over de omzetbelasting ingetrokken, omdat ze hun belang hebben verloren of beschrijvend/casuïstisch zijn. Tevens is bij een aantal beleidsuitingen expliciet vermeld dat ze bij eerdere beleidsbesluiten generiek zijn ingetrokken.

 

1. Inleiding

Het is wenselijk om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van de omzetbelasting te vergroten en het aantal beleidsbesluiten te verminderen. Om dit te bereiken wordt een aantal beleidsuitingen ingetrokken die hun belang hebben verloren of beschrijvend/casuïstisch zijn.

 

Ter bevordering van de rechtszekerheid zijn in dit besluit ook beleidsuitingen vermeld die eerder zijn ingetrokken bij een generieke intrekkingsclausule in een eerder beleidsbesluit.

 

2. Ingetrokken regelingen

De volgende beleidsuitingen zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:

 

Nummer Datum Verkorte titel Reden van intrekking
284-1846 15 februari 1984 Omzetbelasting. Toepassing artikel 11, lid 1, letter b, van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het stallen van paarden Beschrijvend / casuïstisch
085-1012 23 april 1985 Wet grenzen territoriale zee Beschrijvend
085-1399 17 juli 1985 Uitbreiding territoriale zee Achterhaald
285-4304 24 april 1985 DIENST – legitieme inbreuk op auteursrecht Beschrijvend
284-18288 11 september 1985 DOORLOPENDE POSTEN – portokosten cassettepost Achterhaald
285-5821 26 augustus 1986 REISBUREAUREGELING – verhuur van in het buitenland geplaatste stacaravan Beschrijvend
285-496 11 februari 1987 Plaats van Dienst – Factuurovereenkomsten, incasso- en informatieactiviteiten Beschrijving
287-4410 18 mei 1987 VERGOEDING – (uitkering) locatiesubsidie (door toedoen van gemeente) Beschrijvend
VB87/1579 30 november 1987 ARTSEN – levering contactlenzen door oogartsen Achterhaald
VB87/1708 10 juni 1988 DOORLOPENDE POSTEN – Leges bouwvergunning, kosten aansluiten waterleiding Beschrijvend
VB87/581 5 juli 1988 PLAATS VAN DIENST – zelfstandige fotomodellen Achterhaald
VB87/1283 27 juli 1988 Zaalverstrekking bij het optreden van artiesten Beschrijvend
VB89/2251 5 januari 1990 DIENST – leenvergoedingen voor auteurs en uitgevers Beschrijvend
VB88/1182 19 april 1990 DIENST – aanbrengen van voorzieningen in woonruimte t.b.v. gehandicapten Beschrijvend / casuïstisch
VB90/659 4 mei 1990 VISREGELING – weekdieren Achterhaald
PFC90/1635 28 juni 1990 Ondernemerschap management-BV Casuïstisch / Beschrijvend
VB90/189 10 juli 1990 TANDPROTHETICI Achterhaald
WV91/62 22 maart 1991 Wijziging van de plaats van dienst voor bepaalde prestaties per 1 april 1991 Achterhaald/ Beschrijvend
VB91/582 2 april 1991 Aanbrengen van voorzieningen in woonruimten ten behoeve van gehandicapten Achterhaald
VB91/233 17 april 1991 HERGEBRUIK CARTRIDGES – levering van toner bij inname van de tonerhouder (cartridge) Achterhaald/ Beschrijvend
VB90/1809 19 juli 1991 Achteraf toepassen van ministeriële resoluties Beschrijvend
VB91/553 24 juli 1991 INZAMELING OUD PAPIER Achterhaald
VB91/218 29 april 1992 Vergoeding – heffing art. 24 Welzijnswet ten behoeve van leenvergoeding auteurs en uitgevers. Achterhaald/ Beschrijvend
VB91/311 10 juni 1992 Doorlopende post – portokosten Achterhaald
VB90/379 10 juli 1992 Landbouwregeling – uitkering op grond van Beschikking Rijksbijdragen boerderijverplaatsing Achterhaald
VB2/2255 3 december 1992 Aftrek voorbelasting – vakantieappartement / toerekening leegstand Achterhaald
VB93/93 18 januari 1993 Tijdstip verschuldigdheid omzetbelasting en tijdstip verrichten intra-communautaire verwerving – vooruitfacturering bij abonnementen / wijziging regelgeving door afschaffing fiscale grenzen Achterhaald
VB91/295 8 februari 1993 Vrijstelling verhuur onroerend goed – exploitant veemarkt verhuurt plaats aan veehandelaar c.q. veehouder (markt- en staangelden) Achterhaald/ Beschrijvend
VB93/138 22 maart 1993 Doorlopende post – portokosten / cosmeticapost Achterhaald
VB92/2579 14 juli 1993 Heffing van omzetbelasting t.a.v. contracten betreffende de (op)levering van agrarische producten Beschrijvend / Casuïstisch
VB92/1750 23 augustus 1993 Kasstelsel – toepassing 80%-criterium bij prestaties aan combinatie van ondernemers Beschrijvend /achterhaald
VB93/2294 6 september 1993 Heffing van omzetbelasting bij executie van verpande roerende zaken Beschrijvend
VB93/1831 11 oktober 1993 Heffing van omzetbelasting t.a.v. kaasexpresse Beschrijving / casuïstisch
VB93/1779 29 november 1993 Steunverlening ter bevordering van botergebruik Achterhaald
VB94/308 31 januari 1994 Plaats van dienst – ontwerpen kleding Beschrijvend / casuïstisch
VB92/91 10 maart 1994 Vergoeding – fooi horecapersoneel Achterhaald
VB94/578 6 juli 1994 Dienst – C.A.I. ontvangt vergoedingen van publiekrechtelijke lichamen voor omlegging kabels inverband met hertracering van wegen Beschrijvend
PHS4/87 14 juli 1994 Vergoeding – bedrag voor betaling met pincode of creditcard

Vrijstelling krediet – bedrag inzake meer uitschrijven cheque of betaalkaart

Aftrek voorbelasting – correctie achterwege laten inzake vrijgestelde prestatie (toestaan om meer uit te schrijven op cheque of betaalkaart)

Achterhaald/ Beschrijvend
VB94/2962 7 september 1994 Vrijstelling onderwijs – schriftelijk onderwijs / correctiewerkzaamheden ten behoeve daarvan Achterhaald
VB94/2529 7 november 1994 Vrijstelling paramedisch beroepsbeoefenaar – fysiotherapeut verricht manuele therapie Achterhaald/ Beschrijvend
VB94/3894 15 november 1994 Vrijstelling psycholoog – vervallen van titelbescherming heeft geen gevolgen voor toepasbaarheid vrijstelling Beschrijvend
VB94/4254 23 november 1994 Gemeente verricht JWG- en banenpoolactiviteiten ten behoeve van betreffende stichtingen Achterhaald
VB95/742 3 maart 1995 Becommentariëren van televisieuitzendingen is informatieverschaffing Casuïstisch
VB95/253 17 mei 1995 Heffing omzetbelasting bij verkoop van als taxi gebruikt voertuig Achterhaald/ beschrijvend
VB95/2453 9 augustus 1995 Voor toepassing vrijstelling tandtechnicus is diploma niet langer vereist Achterhaald
VB96/79 13 februari 1996 Toepassing van de onderwijsvrijstelling bij beroepsopleidingen Achterhaald
VB96/3469 12 december 1996 Heffing van omzetbelasting over kosten aanvraag kentekenbewijs deel I Beschrijvend
VB97/1706 15 juli 1997 BTW-heffing bij alhier gevestigde aanbieders van telecommunicatiediensten Achterhaald
VB97/1974 8 augustus 1997 Uitkeringen ten gevolge van varkenspest niet belast Achterhaald/ Beschrijvend
VB97/2465 21 oktober 1997 Plaatsvan dienst inzake prestaties verricht door congrestolken Beschrijvend
VB96/3681 4 november 1997 Wanneer zijn kosten aanvraag registratiebewijs caravan doorlopende post? Beschrijvend
VB97/2936 8 december 1997 Geen BTW-heffing bij Opkoopregeling varkenshouderij Achterhaald/ Beschrijvend
VB98/0045 14 januari 1998 Verleggingsregeling in de confectiesector verlengd tot 1 januari 2000 Achterhaald
VB98/405 14 april 1998 Verruiming kantineregeling voor sportverenigingen (omzetbelasting) Achterhaald
VB98/902 15 april 1998 BTW-vrijstelling voor menselijke weefseltransplantaten Beschrijvend
VB98/1245 10 juni 1998 Invoering euro en BTW-factuur Achterhaald
AFZ98/3396 5 oktober 1998 Maatregelen in verband met wateroverlast Achterhaald/ Beschrijvend
VB99/206 15 februari 1999 BTW-heffing over betalingen aan bewindvoerder (Wet sanering schulden aan natuurlijke personen) Beschrijvend
VB/1999/380 22 februari 1999 Betrekken van culturele diensten van derden Achterhaald/ Beschrijvend
VB99/872 20 april 1999 Overgangsregeling belaste verhuur (nadere aanwijzingen) Achterhaald/ Beschrijvend
VB99/872 13 augustus 1999 Intracommunautaire vervoer van communautaire goederen over zee is belast Beschrijvend
VB1999/2277 8 november 1999 BTW-aftrek kosten inzake beursgang of uitgifte nieuwe aandelen Achterhaald
VB2000/ 22900513 21 maart 2000 Onderhoudssubsidies van gemeenten voor sportaccomodaties Achterhaald
CPP2000/0626 14 juni 2000 Gewijzigde vrijstelling voor postdiensten Achterhaald
DGB2001/636M 1 november 2001 Wijziging inlenersaanspra-kelijkheid ingevolge de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en het naar aanleiding daarvan gewijzigde regime voor de ketenaansprakelijkheid (mededeling 114) Achterhaald / Beschrijvend
2002-618 14 juni 2002 Territoriale begrenzing van fiscale eenheden Achterhaald / Beschrijvend
CPP2003/2803M Onderdeel 4.b. 22 januari 2004 Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de moge-lijkheid om een investe-ringsgoed geheel of ten dele tot het bedrijfsvermo-gen of het privé-vermogen te rekenen Achterhaald bij besluit CPP2009/109M
DGB2009/3897M 14 juli 2009 Omzetbelasting: overdracht CO2-emissierechten Achterhaald
DGB2010/6839M 2 november 2010 Omzetbelasting: Termijnverlenging verzoek om teruggaaf buitenlandse btw Achterhaald

 

 

In eerdere besluiten generiek ingetrokken regelingen

 

VB91/3086 2 januari 1992 Landbouwregeling – geen heffing bij pachtontbinding Is ingetrokken bij CPP2005/3096M
VB90/1240 27 januari 1992 Invalidewagentjes – meerijfietsen voor invalidenwagentjes Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB92/1158 22 juni 1992 Vrijstelling paramedisch beroepsbeoefenaar – podo-kinesioloog

Verbandmiddelen – proprioceptieve zolen

Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB93/3499 2 februari 1994 Boek – Postcard Books Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB93/3842 7 februari 1994 Tarieftoepassing bij huidbeschermende preparaten Is ingetrokken bij DGB2010/4M
PHS4/25 8 maart 1994 Overdracht melkquotum door de verpachter Is ingetrokken bij CPP2005/3096M
VB94/2361 6 juli 1994 Het verlaagd tarief is niet van toepassing op Haarlemmerolie, Bio Waterclean en Bio Crop Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB94/2626 13 juli 1994 Verbandmiddelensets – “proceduretray” Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB94/3022 21 september 1994 Chirurgische implanterings-prothese – tissue expander Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB94/3321 3 oktober 1994 Chirurgische implanterings-prothese – intra oculaire ooglenzen Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB94/2630 18 oktober 1994 Omzetbelastingtarief floaten Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB94/3719 16 november 1994 Incontinentie-onderlegger – ambulancelakens Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB95/206 16 mei 1995 Levering van fistulanaalden en femoralis-subclavia catheters zijn onderwerpen aan algemene tarief Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB95/1408 11 juli 1995 Tarieftoepassing bij onderdelen van Vacuum Assisted Closure Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB95/2152 25 juli 1995 Toepassing tarief inzake UDA-brugverankeringssysteem Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB95/864 1 augustus 1995 Toepassing van het verlaagde tarief van omzetbelasting ten aanzien van aanpassingen van computerapparatuur ten behoeve van blinden en slechtzienden Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB95/2497 1 augustus 1995 Toepassing van het verlaagde tarief ten aanzien van plasmatten Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB95/2727 9 augustus 1995 Toepassing van het verlaagde tarief op kompressen Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB95/2220 20 september 1995 Collageen implantaten vallen onder het algemene tarief Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB95/3416 7 november 1995 Toepassing van het verlaagde tarief bij exploitatie van stoomcabines Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB96/898 19 juni 1996 Tarieftoepassing implan-teerbare injectiepoorten Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB96/1517 26 juni 1996 Thorax-drainagesysteem niet onderworpen aan verlaagd tarief Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB96/1349 2 juli 1996 Tarieftoepassing bij dialyse volgens het CAPD-principe Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB96/2078 4 september 1996 Heffing van omzetbelasting over kosten tenaamstelling kentekenbewijs Is ingetrokken bij CPP2007/948M
VB96/1805 25 september 1996 Fitnessactiiteiten in bad- en zweminrichtingen onder verlaagd tarief Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB97/2011 4 september 1997 Toepassing verlaagde tarief bij kunstvoorwerpen Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB97/2962 22 december 1997 BTW-tarief voor zeefdrukken Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB97/3022 30 december 1997 Geen verlaagde tarief voor aangepaste textielartikelen rolstoelgebruiker Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB98/954 23 juni 1998 Geen verlaagd tarief van omzetbelasting voor de levering van gedemineraliseerd water Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB98/1417 6 juli 1998 Toepassing verlaagd tarief voor semi-orthopedisch schoeisel Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB98/1791 16 september 1998 Geen verlaagd tarief voor verlenen van toegang tot dance-parties Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB99/0081 18 januari 1999 Splitsing vervoersdienst naar vol/leeg fust: sierteelt- en tuinbouw-producten Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB97/2410 30 maart 1999 Verlaagd tarief voor verhuur van handdoeken e.d. in sauna Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB1999/750 12 april 1999 BTW-tarief bij muziekfestivals en prestaties diskjockeys Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB1999/1147 1 juni 1999 BPM als doorlopende post bij lease Is ingetrokken bij CPP2006/2847M
VB98/2881 6 augustus 1999 BTW-tarief voor tandtechnische producten Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB99/1744 25 augustus 1999 Verlaagd tarief voor bot-regeneratie-membranen Is ingetrokken bij DGB2010/4M
VB2000-0616 21 april 2000 Verlaagd tarief voor bio-implantaten van dierlijke oorsprong Is ingetrokken bij DGB2010/4M
CPP2000/784 5 juni 2000 Verlaagd tarief vor voorstellingen van poppenspelers c.q. poppentheaters Is ingetrokken bij DGB2010/4M
CPP2000/945 23 juni 2000 Geen verlaagd tarief voor het elektro-medische apparaat APS Is ingetrokken bij DGB2010/4M

 

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

 

Dit besluit zal in de staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2011.

 

De staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. F.H.H. Weekers

Download PDF