Intrekking diverse besluiten

9 augustus 2007 – nr. CPP2007/1463M

Intrekking diverse besluiten.

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

 

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit trek ik een aantal besluiten over de omzetbelasting in, omdat ze zijn achterhaald of omdat ze beschrijvend van aard zijn.

 

1. Inleiding

Om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van de omzetbelasting te vergroten trek ik een aantal beleidsbesluiten in die achterhaald zijn. Het gaat hierbij om besluiten waarin standpunten zijn ingenomen die in de jurisprudentie zijn afgewezen of hun belang hebben verloren door en vanaf de datum van inwerkingtreding van gewijzigde wetgeving. Ook komt het voor dat de specifieke situatie waar een besluit betrekking op heeft, niet meer voorkomt.

Daarnaast trek ik besluiten in die slechts beschrijvend van aard zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij besluiten waarin standpunten zijn ingenomen die rechtstreeks volgen uit bestaande regelgeving of jurisprudentie van de Hoge Raad of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Voor zover in de ingetrokken besluiten aanwijzingen zijn opgenomen die praktische waarde hebben voor ondernemers, zal ik deze op de site van de Belastingdienst publiceren (www.belastingdienst.nl).

 

2. Ingetrokken regelingen

De onderstaande besluiten zijn met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken.

Nummer Datum Verkorte inhoud Reden
D68/7703 30-01-1969 Handel in oude materialen en afvalstoffen Achterhaald
VB 88/1158 22-08-1988 Stichting gebak-express Achterhaald
VB 90/2 23-01-1990 Beëindiging gebruiksrechten bij onteigeningsprocedure Beschrijvend
VB 92/1658 20-07-1992 Acupunctuurbehandeling door fysiotherapeut Achterhaald
VB 94/2228 21-06-1994 Speelautomaten Beschrijvend
VB 95/364 16-02-1995 Kinderopvang Achterhaald
VB 1999/2616 22-12-1999 Kinderopvang Achterhaald
CPP2003/1460M 07-08-2003 Kinderopvang Beschrijvend
CPP2003/1801M 22-07-2003 Telefoonkaarten Achterhaald
CPP2003/1950M 11-08-2003 Vergoeding; Vrijwillige bijdrage/bijdrage waarvan de hoogte vooraf niet vaststaat Beschrijvend
CPP2003/2446M 05-01-2004 Telefoonwinkels Zie Toelichting
CPP2006/1796M 29-08-2006 Intrekking diverse besluiten Achterhaald

Toelichting

Onderdeel 1 van dit besluit wordt ingetrokken omdat het beschrijvend van aard is. De onderdelen 2 en 3 waren al opgeschort door middel van een brief aan de sector. Deze onderdelen worden nu ingetrokken vanwege een toezegging van de Minister van Financiën. Die toezegging houdt in dat de geldende praktijk bij spaar- en zegelsystemen en promotionele activiteiten op dit moment wordt gehandhaafd. Tevens is toegezegd dat overleg met het bedrijfsleven zal plaatsvinden over de gevolgen van de wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting 1968 per 1 januari 2007 voor spaar- en zegelsystemen en promotionele activiteiten (zie Kamerstukken II, vergaderjaar 2006/07, 30 804, nr. 8, nota naar aanleiding van het verslag, punt 6). Dit overleg, waaraan ook de Raad Nederlandse Detailhandel en Uneto/Vni deelnemen, is nog gaande.

 

3. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit. Dit besluit vervalt op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 augustus 2007.
De Staatssecretaris van Financiën,

namens deze:
de directeur-generaal Belastingdienst, J. Thunnissen

Download PDF