Intrekking diverse besluiten

17 december 2013 – nr. BLKB2013/2330M

Intrekking diverse besluiten

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

 

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit worden enkele beleidsbesluiten ingetrokken. De besluiten hebben hun belang verloren door wetswijziging, omdat er sprake is van een interne werkinstructie of voorlichtingsmateriaal, tijdsverloop, jurisprudentie, etc.

 

1. In te trekken beleidsbesluiten

Nr. Besluit van: Nummer Omschrijving Reden intrekking
1. 4-7-1977 277-10074 Heffing van omzetbelasting ten aanzien van verenigingen voor recreatieschappen Het besluit heeft zijn belang verloren omdat het beschrijvend is.
2. 30-6-2010 DGB2010/1683M Herziening van de openingstijden van het aanbieden van akten Deze regeling over openingstijden is met ingang van 1 januari 2011 opgenomen in deUitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970, Stcrt. 1971, 119.
3. 23-10-2001 CPP2001/2401M Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de uitgifte van euromunten Dit besluit is achterhaald, gelet op het tijdsverloop sinds de uitgifte van pakketten euromunten in 2001.
4. 17-11-1994 VB94/3964 Reisbureauregeling. Verhuur van in buitenland geplaatste tenten, caravans Dit besluit is achterhaald in verband met de wijziging van de Plaats van dienst-regels per 1 januari 2010 en de wijziging van de reisbureauregeling per 1 april 2012 (zie Besluit BLKB 2012/272M van 22 maart 2012)
5. 19-12-1996 VB96/3315 Prestaties van standbouwers Dit besluit is achterhaald in verband met de wijziging van de Plaats van dienst-regels per 1 januari 2010 en de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. Verder bevatten artikel 32, lid 2a, van de Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 en artikel 31 bis, lid 3, van de Uitvoeringsverordening nr. 1042/2013 nadere regels voor de Plaats van dienst bij het toegang verlenen tot beurzen en het ter beschikking stellen van standruimte.
6. 27-4-2001 CPP2001/1191M Printprijsregeling (PPR) Besluit is achterhaald.
7. 5-11-2001 CPP2001/2178M Heffing van omzetbelasting met betrekking tot film- en videoproducties en met betrekking tot enkele aangelegenheden op het terrein van de omroep Besluit is achterhaald.
8. 19-6-2001 CPP2001/1635M Ontwerpen en onderhouden van website Dit besluit is achterhaald in verband met de wijziging van de Plaats van dienst-regels per 1 januari 2010 en de regels die artikel 7, lid 2b, van de Uitvoeringsverordening 282/2011 geeft m.b.t. de Plaats van Dienst bij het verzorgen en ondersteunen van een website.
9. 2-4-2004 CPP2003/1522M Plaats van dienst en nultarief; reparatie buitenlandse auto van buitenlandse ondernemer Dit besluit is achterhaald in verband met de wijziging van de Plaats van dienst-regels per 1 januari 2010 en artikel 34 van de Uitvoeringsverordening 282/2011.
10. 25-5-2012 BLKB2012/226M Verleggingsregeling mobiele telefoons en computerchips Dit besluit is achterhaald in verband met de invoering per 1 april 2013 van een verplichte verleggingsregeling voor deze goederen opgenomen in artikel 24 ba, eerste lid, onderdeel g, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.
11. 21-12-2007 CPP2007/3160M Motorrijtuigenbelast-ing en belasting van personenauto’s en motorrijwielen Dit besluit is achterhaald door het arrest van de Hoge Raad van 14 december 2012, nr. 10/04489, ECLI:NL:HR:2012:BU7264
12. 4-7-2000 CPP2000/868M Reserve assurantie eigen risico; voortzetting na vervreemding bedrijfsmiddel en afbouw na 1999 Dit besluit heeft zijn belang verloren. De overgangsregeling in artikel 70ba van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (oud) is inmiddels vervallen.
13. 4-12-2000 CPP2000/2441M Schuldsanering natuurlijke personen Dit besluit is inmiddels gecodificeerd (zie artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001).
14. 19-7-2001 CPP2001/287M Apothekers Coöperatie OPG. Dit besluit heeft inmiddels zijn belang verloren; de inhoud van het besluit zag op jaren tot en met 2009.
15. 28-3-2002 CPP2002/1035M Verlenging filmregeling 2001 Dit besluit heeft zijn belang verloren. De goedkeuring in het besluit is vervallen met ingang van 1 mei 2002.
16. 26-2-2010 DGB2010/1398M Milieu-investeringsaftrek (elektrische personenauto 2010) Dit besluit is inmiddels gecodificeerd (zie artikel 3.45, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001).
17. 15-3-2004 CPP2004/274M Beheer van een alarmeringspost en bijbehorende diensten door verpleeg- annex verzorgingstehuis Besluit is achterhaald in verband met de wijziging van post 23 van Bijlage B, onderdeel b, bij het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 per 1 januari 2014.
18. 8-3-2010 DGB2010/1710M Urencriterium. Ondernemerswerkzaamheden. Dit besluit heeft zijn belang verloren na 2013. De toezegging in het besluit gold tot en met het jaar 2010.
19. 12-7-2010 DGB2010/4141M Doorschuiffaciliteit bij inbreng van een ter beschikking gestelde onroerende zaak in een NV of BV Dit besluit heeft zijn belang verloren na 2013. De goedkeuring heeft betrekking op artikel 3.99a van de Wet IB 2001, een artikel dat slechts in het jaar 2010 van kracht was.
  • a. De volgende besluiten worden ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit: Nr. 1.t/m 5. en 8. t/m 16.
  • b. De volgende besluiten worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2014:Nr. 17. t/m 19.
  • c. De volgende besluiten worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2015:Nr. 6. en 7.
2. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Dit besluit vervalt met ingang van 2 januari 2015.Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 17 december 2013

De Staatssecretaris van Financiën,F.H.H. Weekers

Download PDF