Intrekking diverse besluiten

26 februari 2010 – DGB2010/1327M

Intrekking diverse besluiten

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

 

In het kader van het actueel houden van het fiscale beleid worden in dit besluit diverse beleidsbesluiten ingetrokken in verband met het feit dat deze hun belang hebben verloren.

 

1. In te trekken beleidsbesluiten

De volgende besluiten worden ingetrokken. Waar aangegeven wordt de intrekking van het desbetreffende besluit in paragraaf 2 nader toegelicht.

Besluit van:

 

Nummer Omschrijving Reden intrekking
1-7-1994 AFZ94/2984M Behandeling van WOB-verzoeken door eenheden van de Belastingdienst Belang verloren. Achterhaald door nieuw beleid. Zie nadere toelichting in par. 2.

 

28-12-2001 CPP2001/3544M Afhandeling verzoeken om vergoeding van de kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001

 

Belang verloren. Achterhaald door nieuw beleid.
1-5-2003 AFZ88/1105 Resolutie Termijnoverschrijding bij bezwaar c.q. beroep tegen de in navorderings- en naheffingsaanslagen begrepen administratieve boeten. Belang verloren o.g.v. parlementaire geschiedenis. Tevens achterhaald door jurisprudentie.

 

19-6-2001 RTB2001/2248M Identificatie door administratieplichtigen Belang verloren. Toepasselijke wettelijke regeling (Wif) ingetrokken.
21-5-1992 CA92/63 Controle vervroegde afschrijving milieu-investeringen Heeft voorlichtend karakter.

 

20-2-2006 CPP2005/3095M Besluit inzake de elektronische aanlevering van teruggaafverzoeken omzetbelasting (Grote Gemachtigdenregeling Omzetbelasting) Achterhaald in verband met het in werking treden van de Richtlijn Teruggaaf (2008/9/EG) m.i.v. 1 januari 2010. Zie toelichting in par. 2.

 

 

2. Nadere toelichting

• Het besluit inzake de behandeling van WOB-verzoeken door eenheden van de Belastingdienst van 1 juli 1997, nr. AFZ94/2984M, heeft zijn belang verloren bij het van kracht worden van de Wijziging Uitvoeringsregeling Wob Financiën van 21 april 2008. De verantwoordelijke afdelingen zijn in de genoemde uitvoeringsregeling beschreven.

• Het besluit van 20 februari 2006, nr. CPP2005/3095M (De Grote Gemachtigdenregeling Omzetbelasting) wordt in verband met wetswijziging ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket, Stb 546).

 

3. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2010.

Dit besluit vervalt met ingang van 1 mei 2010. 

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 26 februari 2010.

De minister van Financiën,

mr. drs. J.C. de Jager.

Download PDF