Intrekkingsbesluit

29 januari 2008 – CPP2008/31M 

Intrekkingsbesluit

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

 

In dit besluit trek ik een aantal besluiten over de omzetbelasting in, omdat ze zijn achterhaald of omdat ze beschrijvend en/of casuïstisch van aard zijn.

 

1. Inleiding

Om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van de omzetbelasting te vergroten trek ik een aantal beleidsbesluiten in die achterhaald zijn. Het gaat hierbij om besluiten waarin standpunten zijn ingenomen die door jurisprudentie zijn achterhaald of hun belang hebben verloren door en vanaf de datum van inwerkingtreding van gewijzigde wetgeving. Ook komt het voor dat de specifieke situatie waar een besluit

betrekking op heeft, zich niet meer voordoet. Daarnaast trek ik besluiten in die slechts beschrijvend en/of casuïstisch van aard zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij besluiten waarin standpunten zijn ingenomen die rechtstreeks volgen uit bestaande regelgeving of jurisprudentie van de Hoge Raad of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Voor zover in de ingetrokken besluiten aanwijzingen zijn opgenomen die praktische waarde hebben voor ondernemers, zal ik deze op de site van de Belastingdienst publiceren (www.belastingdienst.nl).

 

2. Ingetrokken regelingen

De onderstaande besluiten zijn met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken.

Nummer Datum Verkorte inhoud Reden
B70/14973 31-07-1970 Stationsrijwielstallingen en stationskruierijen achterhaald
277-4704 01-04-1977 Toepassing artikel 38 Wet op de omzetbelasting 1968 beschrijvend
VB88/1755 01-11-1988 Heffing omzetbelasting m.b.t. schadeloosstellingen voor het afmaken van Vee beschrijvend
VB89/13 12-07-1989 Verwijderen van zijruiten bij bestelauto’s achterhaald
VB89/1585 15-09-1989 Verwijderen van zijruiten bij bestelauto’s achterhaald
VB92/1540 07-07-1992 Heffing omzetbelasting m.b.t. oude materialen en afvalstoffen achterhaald
RTB2000/1197M 02-08-2000 Stichting derdengelden achterhaald
CPP2003/2085M 23-10-2003 Gebruik van munten in een café/dancing casuïstisch/ beschrijvend
CPP2004/993M 29-04-2004 Vertraagde uitreiking BTW-identificatienummers door nieuwe lidstaten achterhaald
CPP2007/285M 08-03-2007 Overgangsregeling arbitragediensten achterhaald

3. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit. Dit besluit vervalt op de dag vanpublicatie in de Staatscourant.

 

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 29 januari 2008.

De staatssecretaris van Financiën,

namens deze:

de directeur-generaal Belastingdienst,

mr. J. Thunnissen.

Download PDF