Ter beschikking stellen van personeel. Wet inschakeling werkzoekenden

29 december 1997 – VB97/3111

Ter beschikking stellen van personeel. Wet inschakeling werkzoekenden

Op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 7, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 en de daarbij behorende bijlage B, onderdeel b, nummers 25 en 26, zijn vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting de prestaties van banenpools als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Rijksbijdrageregeling banenpools en van jeugdwerkgarantieorganisaties als bedoeld in artikel 3 van de Jeugdwerkgarantiewet.

Met ingang van 1 januari 1998 treedt in werking de Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden). Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze wet (hierna: de Wiw) wordt de Rijksbijdrageregeling banenpools en de Jeugdwerkgarantiewet ingetrokken. De in die regeling en die wet neergelegde voorzieningen zijn opgenomen in de Wiw. In verband met deze wijzigingen worden gelijktijdig de hiervoor genoemde bepalingen van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 aangepast.

Die aanpassing zal plaatsvinden bij het Besluit houdende regels inzake de uitvoering en financiering van de Wet inschakeling werkzoekenden (Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden, hierna: het Besluit Wiw). Blijkens artikel 24 van het Besluit Wiw wordt de tekst van nummer 25 van onderdeel b, van Bijlage B, behorende bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 gewijzigd in: ‘gemeenten en door gemeenten krachtens de Wet inschakeling werkzoekenden aangewezen rechtspersonen, voorzover zij uitvoering geven aan die Wet, mede voor het ter beschikking stellen van werknemers in de zin van die Wet, doch met uitzondering van de werknemer die, voorafgaande aan zijn dienstbetrekking, langdurig werkloze was en krachtens die Wet kan worden ingedeeld in de categorie werkloosheid van één tot twee jaar;”. Nummer 26 van onderdeel b van Bijlage B vervalt per 1 januari 1998.

Uit de hiervoor aangehaalde nieuwe regelgeving volgt dat bij het ter beschikking stellen van de zgn. ‘Wiw-ers” enkel omzetbelasting is verschuldigd over de inleenvergoeding die door de inlener wordt betaald voor de personen die op grond van de Wiw worden ingedeeld in de categorie werkloosheid van één tot twee jaar. Volledigheidshalve voeg ik hier nog aan toe dat gemeenten geen omzetbelasting zijn verschuldigd over de subsidie die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan hen verstrekt in het kader van de terbeschikkingstelling van ‘Wiw-ers”.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 19 december j.l. Een brief aan alle colleges van burgemeesters en wethouders gezonden over de per 1 januari a.s. in werking tredende Wiw. In die brief worden de bedoelde colleges geïnformeerd over de Wiw-budgetten 1998 en een aantal relevante ontwikkelingen omtrent de regelgeving waaronder de hiervoor genoemde aanpassing van de omzetbelastingwetgeving.  Tenslotte merk ik nog op dat ik ook de VNG heb geïnformeerd inzake het vorenstaande.

Download PDF