Toepassing nultarief bij accijnsgoederen

13 januari 1999 – VB98/2360

Toepassing nultarief bij accijnsgoederen

De plaatsvervangend directeur-generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Voor de toepassing van post a 7, onderdeel a, van de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende Tabel II, moet de leverancier, op grond van artikel 12, lid 2, onderdeel b, ten 1° , van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 jo. artikel 36a, lid 1, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, onder meer kunnen overleggen een verklaring van de vergunninghouder van de accijnsgoederenplaats dat deze de goederen in zijn accijnsgoederenplaats in opslag neemt.

Het ontmoet geen bezwaar dat overlegging van deze verklaring achterwege blijft, mits uit de bescheiden die aan de transactie ten grondslag liggen, duidelijk blijkt waar de desbetreffende goederen in AGP zijn of zullen worden opgeslagen.

Download PDF