Toepassing van de Wet op de Omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf

14 maart 1983 – 283/3330

Toepassing van de Wet op de Omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf

Besluit van 25 juli 1979, nr. 279-12007, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 maart 1983, nr. 283-3330

Inhoudsopgave

1  Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf

2  Bijlage

1  Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf

1. De per 1 januari 1979 van kracht geworden aanpassing van de omzetbelastingwetgeving aan de bepalingen van de zesde EG-richtlijn is in verschillend opzicht van betekenis voor exploitanten van banken. Zulks houdt verband met de ingevolge bedoelde aanpassing tot stand gekomen wijzigingen en/of aanvullingen van de vrijstellingsbepalingen vervat in artikel 11, letters i en j, van de Wet op de omzetbelasting 1968, alsook met de per 1 januari 1979 tot stand gekomen wijziging van artikel 15, tweede lid, van die wet betreffende de aftrek van omzetbelasting.

2. Blijkens artikel 11, eerste lid, letter i, ten tweede, van voormelde wet zijn van omzetbelasting vrijgesteld de handelingen – bemiddeling daaronder begrepen doch uitgezonderd bewaring en beheer – inzake effecten en andere waardepapieren met uitzondering van documenten welke goederen vertegenwoordigen. De bewoordingen van de onderwerpelijke bepaling komen vrijwel overeen met die van de corresponderende bepaling, vervat in artikel 13, onderdeel B, letter d, ten vijfde, van voornoemde EG-richtlijn. Naar mijn oordeel dient ervan te worden uitgegaan dat bij het redigeren van die richtlijnbepaling een ruime draagwijdte van het begrip ‘handelingen’ is beoogd. In verband daarmede stel ik mij op het standpunt dat de aan de orde zijnde vrijstelling van toepassing is op alle prestaties, andere dan bewaring en beheer, welke betrekking hebben op effecten en andere waardepapieren, ongeacht of het daarbij gaat om de uitgifte, de overdracht, de verwisseling of de opsplitsing van de desbetreffende stukken, dan wel om de instandhouding, de wijziging, de realisering of het tenietgaan van de in die stukken belichaamde rechten, een en ander met dien verstande dat de – veelal door banken – ter zake verleende bemiddelingsdiensten mede tot de vrijgestelde prestaties dienen te worden gerekend.

Volledigheidshalve teken ik hierbij nog aan dat een redelijke wetstoepassing mijn inziens te dezen met zich brengt dat ten aanzien van bij een bank in beheer gegeven effecten e.d. weliswaar het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bewaar- en/of beheerloon krachtens voormelde uitzondering aan omzetbelasting is onderworpen, doch het verrichten van evenomschreven bancaire handelingen met betrekking tot de in beheer gegeven stukken mede onder de vrijstelling valt.

3. Ter bevordering van een uniforme gedragslijn inzake de toepassing van de omzetbelastingwetgeving ten aanzien van de onderwerpelijke bedrijfstak gaat als bijlage hiernevens een voorbeeldsgewijs samengesteld en als richtsnoer bedoeld overzicht van vrijgestelde en belaste bankverrichtingen.

4. Met betrekking tot de door banken toe te passen aftrek van voorbelasting zij vooreerst opgemerkt dat ingevolge artikel 15, tweede lid, van voornoemde wet bedoelde aftrek slechts kan plaatsvinden met betrekking tot de in artikel 11, eerste lid, letters i en j, van die wet bedoelde prestaties, indien de afnemer van die prestaties buiten de Lid-staten van de Europese Gemeenschappen woont of is gevestigd. De aftrek is derhalve niet alleen uitgesloten in gevallen waarin op grond van laatstgenoemde bepaling heffing van omzetbelasting achterwege blijft, maar eveneens in gevallen waarin om andere redenen niet aan heffing wordt toegekomen zoals in artikel 6, tweede lid, letter e, 5, van de wet bedoelde gevallen waarin de prestaties worden verricht jegens in de Lid-staten van de Europese Gemeenschappen wonende of gevestigde ondernemers. De toerekening van de voorbelasting aan de onderscheidene prestaties dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 t/m 14 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.

Het ligt niet in het voornemen met betrekking tot de onderhavige prestaties op dit punt een forfaitaire regeling te treffen.

2  Bijlage

Overzicht van vrijgestelde en belaste verrichtingen bij het bankbedrijf

Aandelen overdracht van – Vrij
uitgifte van – Vrij
verleende bemiddeling bij plaatsing van – Vrij
afstempeling van – Vrij
Accept-provisie voor accepteren van een wissel Vrij
Accountantscontrole/boekenonderzoek i.v.m. (eventuele) kredietverlening Vrij
Administratie van vermogens; verzorgen van belastingaangifte, e.d. Belast
Advieskosten inzake krediet t.a.v. kredietverlening met staatsgarantie Vrij
Adviezen verstrekken van – op financieel gebied Belast
Afschriften extra rekeningcourantafschriften, fondsenstaten, nota’s e.d. Belast
Afsluitprovisie bij kredietverlening of kredietbemiddeling Vrij
Afstempeling van effecten met of zonder terugbetaling Vrij
Assurantiepremies incasseren van – Vrij
Bankbiljetten wettig betaalmiddel Vrij
gewoonlijk niet als wettig betaalmiddel gebruikt of met verzamelwaarde (verlaagd tarief) Belast
Beheerwerkzaamheden beheer, administratie e.d. Belast
Beursnotering verrichtingen m.b.t. – Vrij
Bewaarneming van effecten, gesloten koffers, pakketten Belast
Bonusuitkering uitkering van bonusaandelen Vrij
door tussenkomst van verwisselingskantoor Vrij
Borgstelling het verstrekken van – Vrij
garantieprovisie wegens – Vrij
Celen overdracht van – (belast naar tarief v. desbetreffende goederen) Belast
Certificaten handelingen inzake – van aandelen Vrij
Chequeboeken levering van – Belast
Cheques incasseren en overdracht van – Vrij
rente bij overdracht Vrij
Consignatie behandeling van – zaken Vrij
Conversiepremie t.a.v. effecten voor afstempeling en verwisseling van effecten, verwisseling van recepissen, lichten van nieuwe coupons en dividendbladen, inschrijving in register, naamswijziging Vrij
Coupons uitleveren uitleveren van coupons c.q. effecten in natura voor rekening van cliënten aan andere banken Belast
Courtage voor het afsluiten van verzekeringen Vrij
Depotzaken bewaarloon Belast
Deviezenvergunning aanvragen – op naam van cliënten Belast
Discontoprovisie bij verhandelen van wissels e.d. Vrij
Documentaire accreditieven het openen van – Vrij
Documentenopnameprovisie behandeling (toetsing) van documenten Belast
Drukwerk de kostprijs van zelf vervaardigd drukwerk v.z.v. boeken, jaarverslagen (verlaagd tarief) Belast
Effecten overdracht van – Vrij
inwisseling van beschadigde – e.d. Vrij
keuring van – Vrij
het op naam of aan toonder stellen van – Vrij
Emissies provisie als guichetkantoor (centraal kantoor) Vrij
garantieprovisie Vrij
leidersbeloning van gevormd syndicaat Vrij
Eurocard en eurochequekaarten afgifte van Vrij
Fondsen incasseren van uitgelote fondsen Vrij
Garantieprovisie wegens borgstelling Vrij
m.b.t. plaatsing van een lening Vrij
Geldleningen als zodanig Vrij
provisie voor het plaatsen van – Vrij
Guichetprovisie optreden als guichet Vrij
Hypotheek bemiddeling bij – stelling Vrij
Incasso normale incasso; andere dan invorderingen Vrij
kwade posten (invorderingen) Belast
Kosten op naam en voor rekening van cliënt (van telefoon, telegrammen, verzekering e.d.) Vrij
op naam van bank bij vrijgestelde verrichtingen Vrij
op naam van bank bij belaste verrichtingen Belast
Krediet verlenen van – Vrij
bemiddeling inzake – Vrij
bereidstellingsprovisie, behandelingskosten, begeleidingskosten, boekenonderzoek e.d. inzake – Vrij
Kwitanties incasso van – Vrij
Mutatietarief vergoeding voor mutaties in geadministreerde effectendepots Belast
Munten wettig betaalmiddel Vrij
gewoonlijk niet als wettig betaalmiddel gebruikt of met verzamelwaarde (laag tarief) Belast
Nummerlijsten het op nummer leggen van dividendbewijzen en het maken van lijsten Vrij
Obligatielening bemiddeling bij plaatsing van – Vrij
uitgifte van – Vrij
Obligaties overdracht van – Vrij
Open bewaarneming bewaar- en administratieloon Belast
Optiehandel verrichtingen inzake opties op aandelen Vrij
Pandbrieven conversiepremie voor verwisseling van – Vrij
Premie affaires provisie voor het afsluiten van – Vrij
Prolongatie prolongatierente en -provisie Vrij
Promessen overdracht en incasseren van – Vrij
Recepissen conversiepremie voor verwisseling van – Vrij
Rekeningcourantverkeer omzetprovisie Vrij
Remisier provisie wegens aanbrengen van (ver)koper van effecten Vrij
Royement royeren certificaten i.v.m. verkoop of i.v.m. verkrijgen van origineel Vrij
Safehuur huur van safeloketten, bewaarloon koffers e.d. Belast
Split up voor werkzaamheden bij splitsing Vrij
Syndicaatprovisie – en beheer van syndicaten Vrij
Trustovereenkomst optreden als trustee Belast
Uitlevering van effecten (met inbegrip van coupons) – in directe samenhang met een vrijgestelde handeling inzake effecten zoals uitgifte, overdracht, verwisseling of opsplitsing Vrij
– in verband met beëndiging van bewaring en/of beheer Belast
Valuta vreemde valuta, geldwissel Vrij
Vermogensadministratie voeren van –; doen van of gegevens voor belastingaangifte Belast
Verwisseling – van schuldbewijzen in register, van talons, dividenden tegen nieuwe aandelen Vrij
Vorderingen zekerheidsoverdracht van – Vrij
Waardepapieren zie effecten
Wissels accepteren voor cliënt van – Vrij
incasseren en overdragen van – Vrij
Download PDF