Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van jegens bepaalde internationale organisaties verrichte diensten (OB/BTW-90)

14 maart 1969 – D69/1649

Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van jegens bepaalde internationale organisaties verrichte diensten (OB/BTW-90)

Red: de reikwijdte van dit besluit is aangepast. In het besluit van 11 juni 1993 met nr. IFZ93-342 is het volgende opgenomen: Met het voorgaande heeft de aanschrijving OB/BTW-90 van 14 maart 1969,nr. D69/1649 met ingang van 11 juni 1993 haar belang verloren ten aanzien van in andere lidstaten gevestigde internationale organisaties, daaronder begrepen onderdelen daarvan. Genoemde aanschrijving wordt daarom per die datum voor deze organisaties ingetrokken.

Inhoudsopgave

1. TOEPASSING VAN DE WET OP DE OMZETBELASTING 1968 TEN AANZIEN VAN JEGENS BEPAALDE INTERNATIONALE ORGANISATIES VERRICHTE DIENSTEN

2. BIJLAGE

2.1. A. Onderdelen van vreemde strijdkrachten waarop het NAVO krijgmachtenverdrag (Trb.1953,10) van toepassing is

2.2. B. Andere organisaties

1. Toepassing van de Wet op de Omzetbelasting 1968 ten aanzien van jegens bepaalde internationale organisaties verrichte diensten

Ingevolge ter zake gesloten verdragen en overeenkomsten bestaat voor bepaalde internationale organisaties aanspraak op vrijstelling van omzetbelasting. Met betrekking tot diensten werd onder de Wet op de Omzetbelasting 1954 de vrijstelling in bepaalde gevallen verwezenlijkt door het aan de organisatie verlenen van teruggaaf van omzetbelasting, voldaan voor aan die organisatie bewezen diensten, terwijl in andere gevallen voor de daarvoor in aanmerking komende aan de organisatie bewezen diensten aan de ondernemer-dienstverrichter een rechtstreekse vrijstelling van omzetbelasting werd toegekend.

Ik keur goed dat onder de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de diensten, verricht jegens de organisaties, vermeld in de bij deze aanschrijving behorende bijlage, het zg. nultarief toepassing vindt, mits het betreft diensten welke worden verricht in verband met de officiële werkzaamheden van deze organisaties. Aan het begrip ‘officiële werkzaamheden’ behoort overigens niet een te beperkte interpretatie te worden gegeven.

De dienst behoort door de organisatie aan de ondernemer-dienstverrichter schriftelijk te worden opgedragen. Bedoelde ondernemer is gehouden aan de hand van de ontvangen schriftelijke opdracht en een op die opdracht betrekking hebbende duplicaat- factuur aan te tonen dat hij een dienst, als hiervoor is bedoeld, heeft verricht, ten aanzien waarvan het nultarief toepassing kan vinden. Op de voor de organisatie bestemde factuur dient de ondernemer-dienstverrichter een door hem ondertekende verklaring te stellen, inhoudende dat in de in rekening gebrachte vergoeding geen omzetbelasting is begrepen.

Met betrekking tot de in de bijlage onder ‘A-2’ bedoelde support units zij opgemerkt dat het onderhoud van de particuliere woningen die zijn gehuurd voor gebruik door leden van de Engelse support unit in opdracht en voor rekening van het Britse Ministry of Public Building and Works plaats vindt. Ik heb goedgekeurd dat ten aanzien van het onderhoudswerk aan die woningen in opdracht en voor rekening van dat Ministerie het nultarief eveneens toepassing vindt, mits aan de hiervoor vermelde voorwaarden wordt voldaan.

Ik deel u ten slotte nog mede dat voorzieningen aan gebouwen en terreinen van Afcent worden uitgevoerd door tussenkomst van het Nederlandse Ministerie van Defensie in dier voege dat genoemd Ministerie de uit te voeren werkzaamheden aan de aannemer opdraagt en de rekening van de aannemer voldoet. Het Ministerie van Defensie berekent de aan de aannemer betaalde bedragen door aan Afcent. Een bijzonderheid hierbij is nog dat in sommige gevallen door of vanwege genoemd Ministerie de bij voormelde voorzieningen gebezigde goederen bij leveranciers worden besteld en vervolgens door meergenoemd Ministerie ter beschikking worden gesteld van de aannemer die de voorzieningen uitvoert. Ik keur goed dat ook ten aanzien van door aannemers in opdracht van het Ministerie van Defensie aan gebouwen en terreinen van Afcent verrichte werkzaamheden alsmede ter zake van door laatstbedoelde leveranciers geleverde goederen het nultarief van toepassing wordt geacht.

De aannemer c.q. leverancier moet in het bezit zijn van een door het Ministerie van Defensie verstrekte schriftelijke opdracht of verklaring, inhoudende dat de aan hem opgedragen werkzaamheden c.q. leveringen betrekking hebben op bij Afcent in gebruik zijnde gebouwen en/of terreinen. Ook in dat geval dient door de aannemer c.q. leverancier behalve de schriftelijke opdracht of verklaring, een op de opdracht betrekking hebbende duplicaat-factuur te worden overgelegd, terwijl op de aan het Ministerie van Defensie uitgereikte factuur eveneens dient te worden vermeld, dat in de in rekening gebrachte vergoeding geen omzetbelasting is begrepen. Ten slotte zij nog opgemerkt dat, waar in het bovenstaande sprake is van voorzieningen, daarmede niet steeds slechts zijn bedoeld werkzaamheden als dienstverrichting zijn aan te merken maar ook werkzaamheden welke ingevolge artikel 3, eerste lid, letter f , van voornoemde wet leveringen zijn.

2. BIJLAGE

2.1. A. Onderdelen van vreemde strijdkrachten waarop het NAVO krijgsmachtenverdrag (Trb. 1953, 10) van toepassing is

  1. De onderdelen van de Amerikaanse en Duitse strijdkrachten, gelegerd in Nederland.
  2. De aan het NAVO-hoofdkwartier AFCENT te Brunssum en Maastricht verbonden eenheden, de zg. support units, alsmede het NAVO-hoofdkwartier AFCENT zelf.
  3. Het Technisch Centrum van het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa (SHAPE) te ‘s-Gravenhage.
  4. De Duitse leden van het International Planning Group Implementation Team (IPGIT) te ‘s-Gravenhage.

2.2. B. Andere organisaties

  1. De Europese Economische Gemeenschap (EEG), de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom).
  2. Het Europese Centrum voor Ruimte-onderzoek en Ruimtevaarttechniek (ESTEC).

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Download PDF