Vervallen en afzonderlijk verzoek om teruggaaf o.g.v. artikel 29, lid 1, letter b, Wet OB’68

9 mei 1980 – 580-6983

Vervallen en afzonderlijk verzoek om teruggaaf o.g.v. artikel 29, lid 1, letter b, Wet OB’68

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Ingevolge art. 29, lid 1, letter b, Wet OB’68 dient een verzoek om teruggaaf te worden gedaan in het geval dat een vermindering van de vergoeding is verleend of de goederen in ongebruikte staat zijn teruggenomen. Het belang dat kan worden gehecht aan een afzonderlijke behandeling van dergelijke gevallen is naar mijn mening dermate gering dat ik goedkeur dat ondernemers voornoemde teruggaaf verrekenen met de periodiek verschuldigde belasting. Met deze werkwijze kan worden rekening gehouden vanaf het moment van ontvangst van de aanschrijving. De inspecteurs wordt verzocht in voorkomende gevallen de ondernemers op de hoogte te stellen.

Download PDF