Wijziging besluit BUA ivm leasefietsen

20 december 2019, nr. 2019-20734

Wijziging van het besluit van 11 juli 2012, nr. BLKB2012/639M, Staatscourant 14822

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek

Red: de wijzigingen zoals vermeld in dit besluit zijn direct verwerkt in het besluit van 11 juli 2012, nr. BLKB2012/639M.

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 11 juli 2012, nr. BLKB 2012/639M (Stcrt. 14822). De belangrijkste wijziging betreft § 3.5. Deze paragraaf kan ook worden toegepast als de ondernemer fietsen leaset en ter beschikking stelt aan zijn werknemer(s). Verder is vanwege het tijdsverloop § 2.8 verwijderd en is in § 3.6 een tekstuele wijziging doorgevoerd.

ARTIKEL I

Het besluit van 11 juli 2012, nr. BLKB 2012/639M (Stcrt. 14822), wordt als volgt gewijzigd:

A

Vóór onderdeel 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van [datum], nr. 2019-20734, (Stcrt. [ nummer]). De belangrijkste wijziging betrof § 3.5. Deze paragraaf kan ook worden toegepast als de ondernemer fietsen leaset en ter beschikking stelt aan zijn werknemer(s). Verder is in de laatste alinea van § 3.6 een tekstuele wijziging doorgevoerd waarmee geen inhoudelijke wijziging is beoogd. Vanwege het tijdsverloop is de overgangsregeling in verband met aanpassing van de BPM-tabel (§ 2.8) verwijderd.

B

§ 2.8 vervalt.

C

Aan de eerste alinea van § 3.5 wordt de volgende passage toegevoegd:

De ondernemer kan de fiets die hij verstrekt of ter beschikking stelt, aanschaffen of leasen. Als in deze paragraaf is vermeld ‘inkoopprijs’ of ‘aanschafprijs’, wordt daaronder ook begrepen de in totaal te betalen leasetermijnen. Als is vermeld ‘inkoop’ of ‘aanschaf’ wordt daaronder ook begrepen lease.

D

Aan de laatste alinea van § 3.5 wordt de volgende passage toegevoegd:

Voor leasefietsen geldt dat het btw-bedrag dat is begrepen in de leasetermijnen volledig in aftrek kan worden gebracht totdat het totaal van die in aftrek gebrachte bedragen het maximum van € 130 (21/121 x € 749) heeft bereikt.

E

In de laatste alinea van § 3.6 worden de woorden ‘voor zover (vervolgens)’ vervangen door: als

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2019

De Minister van Financiën,
namens deze,

J. de Blieck
Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

TOELICHTING

In artikel I, onderdeel A, wordt vóór onderdeel 1 een passage toegevoegd ter toelichting van de wijzigingen via dit besluit.

In artikel I, onderdeel B, wordt vanwege het tijdsverloop § 2.8 verwijderd. Daarin was een overgangsregeling getroffen die gold tot en met 30 september 2012.

De in artikel I, onderdeel C, opgenomen wijziging betreft de aanvulling van § 3.5. Deze paragraaf kan ook worden toegepast als de ondernemer fietsen leaset en ter beschikking stelt aan zijn werknemer(s).

De in artikel I, onderdeel D, opgenomen wijziging is een verduidelijking die is opgenomen naar aanleiding van het ontvangen FUB-commentaar.

De in artikel I, onderdeel E, opgenomen wijziging is een tekstuele wijziging die geen inhoudelijke wijziging beoogt.

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijziging(en). Deze datum wordt gesteld op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit is na de inwerkingtreding terstond uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling (zie Aanwijzing 6.25 Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 1992, 230)).

De Minister van Financiën,
namens deze,

J. de Blieck
Hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

Download PDF