Wijziging besluit samenloop OB en OVB

Red: in het besluit van 16 maart 2017, nr. 2017-51500 is het besluit van 31 oktober 2012, nr. BLKB 2012/1752M, ingetrokken. Zover ons bekend, is het wijzigingsbesluit van 18 december 2014 (zoals hieronder weergegeven), niet expliciet ingetrokken. Om die reden blijft dit wijzigingsbesluit op www.btwbesluiten.nl staan.

18 december 2014 – BLKB 2014/2176M

Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop. Wijziging van het besluit van 31 oktober 2012, nr. BLKB2013/1752M, Staatscourant 2012, nr. 22696

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Red: de wijzigingen zoals vermeld in dit besluit, zijn direct verwerkt in het besluit van 31 oktober 2012, nr. BLKB2012/1752M

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 31 oktober 2012, nr. BLKB2012/1752M,Staatscourant 2012, nr. 22696. De wijzigingen betreffen het vervallen van de goedkeuring in onderdeel 2.2.3 (Gebruik onroerende zaak als bedrijfsmiddel vooruitlopend op de verkoop). Deze goedkeuring is per 1 november 2012 gecodificeerd. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de termijn van 24 maanden gewijzigd in 6 maanden.

Het besluit van 31 oktober 2012, nr. BLKB2012/1752M, Staatscourant 2012, nr. 22696, wordt als volgt gewijzigd.

Besluit:

ARTIKEL I

A

In de eerste alinea van het besluit wordt in het cursieve gedeelte ‘Vooruitlopend daarop is in onderdeel 2.2.3 de termijn van 6 maanden verlengd tot 24 maanden.’ vervangen door: Onderdeel 2.2.3 is vervallen.

B

Onderdeel 1 Inleiding komt te luiden:

Dit besluit gaat in op de samenloop van de heffing van overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Het besluit bevat goedkeuringen voor een aantal situaties waarin sprake is van een ongewenste heffing van overdrachtsbelasting. Verder bevat dit besluit richtlijnen voor de interpretatie van bepaalde relevante begrippen. Onderdeel 2.2.3 (Gebruik onroerende zaak als bedrijfsmiddel vooruitlopend op de verkoop) is vervallen. Deze goedkeuring is met ingang van 1 november 2012 gecodificeerd in artikel 15, zesde lid van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de termijn van 24 maanden gewijzigd in 6 maanden. Deze termijn wordt met ingang van 1 januari 2015 opgenomen in artikel 15, zesde lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. In verband met het vervallen van onderdeel 2.2.3 zijn in de onderdelen 2.2.5 en 4.2 wijzigingen aangebracht.

C

Onderdeel 2.2.3 komt te luiden: (Vervallen met ingang van 1 januari 2015)

In onderdeel 2.2.5, voorwaarde c, wordt ‘of op de verkrijging door de bewaarder is onderdeel 2.2.3. van dit besluit van toepassing.’ vervangen door: of op de verkrijging door de bewaarder is artikel 15, zesde lid, van de WBR van toepassing.

In onderdeel 4.2, letter b, wordt ‘maar daarbij de goedkeuring opgenomen in onderdeel 2.2.3 van dit besluit is toegepast.’ vervangen door: maar daarbij artikel 15, zesde lid, van de WBR is toegepast.

ARTIKEL II

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 18 december 2014

De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

T.W.M. Poolen
Lid van het managementteam Belastingdienst

Download PDF