Wijziging besluit verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen

14 december 2018 – nr. 2018-12854

Wijziging van het besluit van 6 september 2017, nr. BLKB 2017-7334 (Stcrt. 2017, 53035)

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Red: de wijzigingen zoals vermeld in dit besluit, zijn direct verwerkt in het besluit van 6 september 2017, nr. BLKB 2017-7334.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 6 september 2017, nr. BLKB 2017-7334 (Stcrt. 2017, 53035): Omzetbelasting. Verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen. De wijziging betreft de intrekking van de tweede alinea van onderdeel 3.2 van het besluit dat gaat over de terbeschikkingstelling van personeel als nauw samenhangende prestatie bij het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen. Dat onderwerp is nu opgenomen in het besluit Omzetbelasting. Ter beschikking stellen van personeel, nr. 2018-22809, 14 december 2018, stcrt-2018-72654.

ARTIKEL I

Het besluit van 6 september 2017, nr. BLKB 2017-7334 (Stcrt. 2017, 53035) wordt als volgt gewijzigd:

A

Vóór onderdeel 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 14 december 2018, nr. 2018-12854 (Stcrt. 72654). De wijziging betrof de intrekking van de tweede alinea van onderdeel 3.2. In die alinea ging het over het ter beschikking stellen van personeel als nauw samenhangende prestatie bij het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen. Dat onderwerp is nu opgenomen in het besluit Omzetbelasting. Ter beschikking stelling van personeel.

B

Het besluit wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel 3.2 vervalt de tweede alinea die begint met: ‘Het ter beschikking stellen van personeel door een ondernemer kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een nauw met de hoofdprestatie van die ondernemer samenhangende dienst’ en die eindigt met: ‘Het berekenen van een redelijke vergoeding voor de werkzaamheden die zijn verbonden aan het optreden als formeel werkgever vormt geen belemmering om btw-heffing achterwege te laten.’

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 14 december 2018

De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

J. de Blieck
Lid van het managementteam Belastingdienst

Download PDF