Wijziging van het besluit over de kleine ondernemersregeling

3 juli 2018 – nr. 2018-71700

Wijziging van het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Staatscourant 8829

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Red: de wijzigingen zoals vermeld in dit besluit, zijn direct verwerkt in het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB2013/400M.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M (Stcrt. 8829). De wijziging betreft het vervallen van onderdeel 7.1 van vorengenoemd besluit.

ARTIKEL I

Het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M (Stcrt. 8829), wordt als volgt gewijzigd:

A

Vóór onderdeel 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

‘Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 3 juli 2018, nr. 2018-71700, Stcrt. 38320. Bij deze wijziging is onderdeel 7.1 vervallen en zijn de onderdelen 7.2, 7.3 en 7.4 vernummerd tot onderscheidenlijk 7.1, 7.2 en 7.3.’

B

Vóór onderdeel 1 wordt de volgende zin verwijderd:

‘Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor de inspecteur aan het verzoek van een startende (kleine) ondernemer om ontheffing van administratieve verplichtingen terugwerkende kracht kan verlenen tot de dag waarop het verzoek is ingediend (§7.1).’

C

Vóór onderdeel 1 wordt de zinsnede ‘Daarnaast bevat dit besluit’ gewijzigd in: ‘Dit besluit bevat’

D

Onderdeel 7.1 vervalt.

E

De onderdelen 7.2, 7.3 en 7.4 worden vernummerd tot onderscheidenlijk 7.1, 7.2 en 7.3.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 maart 2013

De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

J. de Blieck,
lid van het managementteam Belastingdienst

TOELICHTING

In artikel I, onderdeel D, wordt onderdeel 7.1 ingetrokken. Dit is het gevolg van de wijziging van artikel 25, tweede lid, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (Artikel XII, onderdeel E, Wijzigingen van enige fiscale uitvoeringsregelingen en van enige overige uitvoeringsregelingen alsmede van de Wet inkomstenbelasting 2001, 10 juni 2013, nr. DB2013-301M, Stcrt. 15953).

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijziging(en). Deze datum wordt gesteld op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit is na de inwerkingtreding terstond uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling.

Download PDF