Wijziging Voorschrift Tabel II

13 december 2018 – nr. 2018-31107

Omzetbelasting. Wijziging van Voorschrift Tabel II (besluit van 28 maart 1993, VB 93/575, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij 31 december 1998, nr. VB 98/2970)

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Red: de wijzigingen zoals vermeld in dit besluit, zijn direct verwerkt in het besluit van 28 maart 1993, nr. VB 93/575.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt Voorschrift Tabel II (besluit van 28 maart 1993, nr. VB 93/575, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 december 1998, nr. VB 98/2970). De wijziging houdt verband met de aanpassing per 1 januari 2019 van onder meer post a.3 van Tabel II bij de Wet omzetbelasting 1968 (Belastingplan 2018, Wet van 20 december 2017, Stb. 2017, 517). De wijziging van post a.3 van Tabel II maakt actualisering van de in Voorschrift Tabel II gehanteerde relevante terminologie noodzakelijk. De omschrijving van het begrip ‘nieuwe vervoermiddelen’ (opgenomen in de begripsbepalingen van Voorschrift Tabel II) wordt aangepast. Verder wordt in de begripsbepalingen opgenomen dat de term ‘zeeschip’ in dit besluit moet worden gelezen als ‘een schip als bedoeld in post a.3 onder a tot en met d’. Ook wordt in de begripsbepalingen opgenomen dat de term ‘luchtvaartuig’ in dit besluit moet worden gelezen als ‘een luchtvaartuig als bedoeld in post a.3 onder e’. Verder worden enkele zinnen in de onderdelen 1.11.7 en 1.11.10 van Voorschrift Tabel II aangepast. De in Voorschrift Tabel II opgenomen toelichting op de posten b.1 t/m b.6 wordt binnenkort integraal gepubliceerd.

ARTIKEL I

In onderdeel A van artikel I van het besluit van 3 november 2018, nr. 2018-155014, Stcrt. 2018, nr. 65069, wordt de eerste zin van de vóór onderdeel 1.1 van Voorschrift Tabel II in te voegen alinea als volgt gewijzigd: ‘Dit besluit werd per 1 januari 2019 gewijzigd bij besluit van 13 november 2018, nr. 2018-155014, Stcrt. 2018, nr. 65069’.

ARTIKEL II

Het besluit van 28 maart 1993, nr. VB 93/575, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 december 1998, nr. VB 98/2970, wordt per 1 januari 2019 als volgt gewijzigd:

A

Vóór onderdeel 1.1 wordt een alinea ingevoegd luidende:

‘Dit besluit werd per 1 januari 2019 gewijzigd bij het besluit van 13 november 2018, nr. 2018-155014, Stcrt. 2018, nr. 65069 en het besluit van 13 december 2018, nr. 2018-31107, Stcrt. 2018, nr. 68654. Bij het besluit van 13 november 2018, nr. 2018-155014, is de toelichting op de posten a.3 en a.4 van Tabel II aangepast. Bij het besluit van 13 december 2018, nr. 2018-31107, Stcrt. 2018, nr. 68654 is in de begripsbepalingen van Voorschrift Tabel II de omschrijving van het begrip ‘nieuwe vervoermiddelen’ geactualiseerd. Verder is in de begripsbepalingen opgenomen dat met de termen ‘zeeschip’ en ‘luchtvaartuig’ in dit besluit wordt bedoeld: een schip respectievelijk luchtvaartuig als bedoeld in post a.3 onder a t/m d respectievelijk e.

B

In onderdeel 1.2.1 (Begripsbepalingen) van Voorschrift Tabel II wordt de omschrijving van het begrip ‘nieuwe vervoermiddelen’ vervangen door de volgende omschrijving:

‘voor het personen- of goederenvervoer bestemde schepen met een lengte van meer dan 7,5 m, luchtvaartuigen met een totaal opstijggewicht van meer dan 1.550 kg en landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor van meer dan 48 cc cilinderinhoud of met een vermogen van meer dan 7,2 kW, met uitzondering van schepen en luchtvaartuigen als bedoeld in de bij deze wet behorende tabel II, onderdeel a, post 3, onder a t/m d, onderscheidelijk e, wanneer op het tijdstip van de levering:

  1. na het tijdstip van eerste ingebruikneming van het landvoertuig niet meer dan zes maanden, dan wel van het schip of luchtvaartuig niet meer dan drie maanden, zijn verstreken;

    of

  2. het vervoermiddel, als het een landvoertuig betreft ten hoogste 6.000 km heeft afgelegd, als het een schip betreft ten hoogste 100 uren heeft gevaren, dan wel als het een luchtvaartuig betreft ten hoogste 40 uren heeft gevlogen;’

C

In onderdeel 1.2.1. (Begripsbepalingen) van Voorschrift Tabel II wordt opgenomen: ‘zeeschip: schip als bedoeld in post a.3 onder a tot en met d.’

D

In onderdeel 1.2.1 (Begripsbepalingen) van Voorschrift Tabel II wordt opgenomen: ‘luchtvaartuig: luchtvaartuig als bedoeld in post a.3 onder e.’

E

In onderdeel 1.11.2 (Binnenkomende en uitgaande goederen) vervalt in de laatste alinea de zinsnede ‘bedoeld in post a 3,’.

F

In onderdeel 1.11.7 (Diensten ten aanzien van zeeschepen en van de lading van zeeschepen) wordt in de eerste zin de zinsnede ‘zeeschepen als zijn bedoeld bij post a 3’ vervangen door: ‘zeeschepen’. Verder wordt in de tweede zin van onderdeel 1.11.7 de zinsnede ‘zeeschepen als zodanig, met uitzondering van pleziervaartuigen’ vervangen door: ‘zeeschepen’.

G

In onderdeel 1.11.10 (Diensten ten aanzien van luchtvaartuigen en van de lading van luchtvaartuigen) wordt in de eerste zin de zinsnede ‘luchtvaartuigen welke hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel worden gebezigd in het internationaal verkeer, bedoeld in post a 3’ vervangen door: ‘luchtvaartuigen’.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2018.

De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

J. de Blieck
Lid van het managementteam Belastingdienst

Download PDF